Ghaqda Dilettanti Mudelli ta' Knejjes

A.D. 1986

Il-Knisja Tieghi

Nru. 195    April   -  Mejju 2018                                                                                               

Editur: J. Bonavia

                                                                   Issettjat u stampat: Print Right - Marsa


Rokna Zghazagh ....

Milied ta’ Paci?

Suppost din kelli niktibtha b’konvinzjoni, mhux b’mistoqsija. Madankollu meta nara bosta affarijiet li qed jigru madwarna nibda nithasseb u nsaqsi lili nnifsi jekk il-Milied li gej hux se jkun wiehed ta’ paci kif dejjem ghandu jkun.

Kif jista jkun Milied ta’ paci meta:

Pajjizi qed jitlewmu ma’ xulxin u jheddu lil xulxin bi gwerra li fl-ahhar mill-ahhar ibati minnha l-innocenti ul-fqir?

Il-hajja tant saret mimlija tensjoni li qed ikun hemm it-tilwim bejn kulhadd: fuq ix-xoghol, fit-toroq u anke bejn membri ta’ l-istess familja?

Bosta tilfu mhux biss is-sens ta’ religjon imma anke r-religjon innifisha u qed jghixu biss biex quddiemhom isibu bahh spriritwali?

Kulhadd mill-kbir saz-zghir, mill-ghani sal-fqir jista jaghmel il-parti tieghu u dan billi jkun rispettabli u hanin mal-proxxmu u fejn ikun hemm l-inkwiet jikkalmah minghajr ma’ jwegga lil hadd.

Nawgura lil kulhadd Milied qaddis u ta’ sliem u sena li fiha nistghu nghixu fil-paci.


Insellmilkom,

Kevin.